Prusi Dosszié

Prusi Dosszié

ISTENI IDEGENEK

2013. december 22. - Prusi

Az ufológiával kapcsolatba kerülő kutatók, érdeklődők és szkeptikusok beszélgetéseiben nagyon hamar felmerül egy kérdés, amelyre általában mindenki a személyes véleménye alapján szokott válaszolni. Ez pedig nem más, mint annak feszegetése, hogy amennyiben a földönkívüliek évezredek óta látogatják a bolygónkat, miért nem veszik fel nyíltan velünk a kapcsolatot? Nos azért, mert ezzel visszafordíthatatlanul és drasztikusan megváltozna egész társadalmunk felépítése és hitrendszere. Ha mindenki számára bizonyítottan megjelennének az idegen lények, komolyan sérülnének az egyházak hatalmi érdekei is, hiszen sokak számára ez azt jelentené, hogy a nagy hatalmú, számunkra lehetetlen jelenségeket produkáló Isten csak egy ugyanolyan humanoid lény, mint a földi ember.

20131222_illusztracio_1.jpg

Az elmúlt kétezer esztendő során sokan, sokféleképpen próbálták értelmezni az Ó- és Újszövetség írásos emlékeit. Az utóbbi időben – a hagyományos nézetekkel szemben – egyre népszerűbbé váltak azok a tanulmányok, amelyek azt fejtegetik, hogy a Biblia valójában egy földönkívüli kapcsolatfelvétel leírásait tartalmazza, s ez az egyetlen módszer ahhoz, hogy számos részletet egyáltalán megfelelően tudjunk értelmezni.

 

Bibliai utalások

Isten űrhajós lett volna? Ezt a kérdést vetette fel a brit Sunday Mirror, amikor 1968-ban sorozat formájában közölte az akkor még ismeretlen svájci író, Erich von Däniken Istenek ivadékai vagyunk című munkáját. A könyvből ezután – folytatásaival együtt – nemzetközi bestseller lett, és szerzője nevét ma már szerte a világon ismerik. Bár Däniken nem jelenti ki azt, hogy Isten űrhajós volt, azt azonban meggyőződéssel állítja, hogy a Földet évezredekkel ezelőtt földönkívüli civilizációk küldöttei látogatták meg. Nézete szerint a Bibliában és más ősi eredetű szövegekben, illetve archeológiai leletekben találhatók az erre utaló bizonyítékok. Nemrégiben az Ukrajnában élő Sloszár József vállalkozott arra, hogy ízekre szedi a szent könyvben található információkat, majd a maga által kreált szempontok alapján illesztgette egymáshoz az apró kis elemeket. Az eredmény egy kétkötetes könyv volt, amely új megvilágításba helyezte az utolsó két évezred történelmét.

Egyre inkább úgy tűnik, hogy a hagyományos bibliaértelmezések nem tartalmaznak valóban logikus magyarázatokat a korabeli eseményekre. Viszont ha feltételezzük, hogy több ezer évvel korábban élt emberek olyan események szemtanúi voltak, amiket a megfelelő fogalmak híján nem tudtak pontosan megnevezni, akkor számos történet máris valósághű színezetet kap. Sőt, talán éppen a Szentírás az egyik perdöntő bizonyíték arra, hogy a kozmosz távoli szegleteiből érkező értelmes lények a történelem során többször beavatkoztak az emberi civilizáció életébe, s napjainkban is folyamatosan befolyásolják fejlődésünket.

20131222_illusztracio_2.jpg

20131222_illusztracio_3.jpgAz ufológusok egy része meggyőződéssel vallja, hogy a Biblia megerősíti az azonosítatlan repülő tárgyakról és a világűrből érkező látogatókról szóló elképzeléseket, hiszen az ősi szövegben csak úgy nyüzsögnek az erre vonatkozó utalások. Számos kutató szerint a mienknél jóval magasabb társadalmi és technológiai szintet elért földönkívüliek az emberi történelem hajnalán hintették el a tudás és a kozmikus spiritualitás csíráit bolygónkon. Őseink közül azonban csak néhány kiválasztott volt alkalmas arra, hogy az üzenetek jelentőségét megértse. Ők azok, akik a hajdani találkozások emlékét a különböző szent könyvekben megörökítették, azzal a céllal, hogy egy későbbi, érettebb generáció felismerje és megértse a kozmikus tanítást.

A keresztény hívők természetesen felháborodva tiltakoznak az efféle feltevések ellen, s azzal érvelnek, hogy ezek az állítások semmivel sem bizonyíthatók. Szerintük ugyan valóban ki lehet ragadni a Szentírásból bizonyos részeket, amelyeket a mai ember repülő, űrhajó vagy egyéb modern technikai eszköz leírásának vél, ezen részek megléte azonban nem perdöntő. Hiszen egy olyan több száz oldalas könyvről, amely akkora műfaji, keletkezési korbeli és szerkesztési változatosságot mutat, mint a Biblia, igen sokféle témához találhatók illeszkedni látszó szövegrészek. A hívők másik fő érve, hogy a Bibliában leírtakat nem pusztán régi események leírásának tekintjük, hanem megéljük, mert a Szentírás ma is érvényes tapasztalatokat közöl.

Noha a Biblia nem zárja ki kimondottan a földönkívüli élet létezését, bőséges igei bizonyíték áll rendelkezésre arról, hogy a földi életet Isten különleges beavatkozása teremtette, és a maga nemében páratlan az egész univerzumban. Ezért a velünk kapcsolatban álló idegenek nem származhatnak más bolygóról vagy naprendszerből. Istennek nincs szüksége más értelmes lényekre az emberiség megmentése céljából. Hatalma végtelen, ezért nem kell az emberek által fejlettnek gondolt technika és orvostudomány eredményeit használnia csodáihoz. Üzeneteinek közvetítésére sem szükséges idegen lényeket felhasználnia, mert az egyének, a közösségek és az egész egyház szintjén folytonosan hallható szava mindazok számára, akik odafigyelnek.

Ennek ismeretében a keresztény hívők többsége rendszerint arra a következtetésre jut, hogy az UFO-k a létnek nem ebből a dimenziójából származnak, eredetüket a természetfeletti másik kategóriájában kell keresnünk. Bibliai alapon egyetlen következtetés marad: hogy démonokat és bukott angyalokat kell keresni a tényleges UFO-esetek hátterében.

 

Szellemek vagy UFO-k?

Bár a hívők egy része nem tartja elképzelhetetlennek, hogy a világegyetemben más, akár hozzánk hasonló értelmes lények is élhetnek, de mivel a Biblia határozott tiltásokat fogalmaz meg ezek megismerésére, így sokan egyáltalán nem foglalkoznak a kérdéskörrel. Szerintük az új keletű módszerek – mint az agykontroll, a reiki, a kézrátétellel történő gyógyítás, a spiritizmus vagy az ufológia –, amelyek nem Jézus nevében, s nem rajta keresztül történnek, a negatív szellemvilág eszközei az emberek istenhittől való eltérítésére.

A bibliai idézetek alapján kijelenthető: a titkokat az Isten birtokolja, a Szentírás pedig minden információt tartalmaz ahhoz, hogy az emberek boldogok legyenek, és megtalálják a válaszokat az életükben felmerülő kérdésekre. A keresztény álláspont szerint léteznek más szellemi lények is az univerzumban az embereken kívül, amelyek a negatív vagy a pozitív szellemvilág tagjai, ám az ufonauták nem tartoznak közéjük.

20131222_illusztracio_4.jpg

Az UFO-jelenséget vizsgáló keresztény hívőknek az idegenek olykor nyilvánvalóan ellenséges viselkedésén túl egyéb körülményeket is figyelembe kell venniük. Olyan jelek után kutatnak, amelyek összeegyeztethetők a „gonosz szellemek tanításaiból” származó eltévelyedésre vonatkozó bibliai figyelmeztetésekkel. Gyakran hangoztatott példa, hogy a földönkívüliek rendszerint csak úgy utalnak a Bibliára, mint egy kellemes olvasnivalóra, amit természetesen ki kell egészíteni újabb felsőbbrendű kijelentésekkel. Egyes idegenek még odáig is elmerészkednek, hogy azt állítják, a Szentírás – elfogultsága következtében – a szellemi felemelkedés legfőbb ellensége.

Az idegenek az evolúció kérdésében is teljes mértékben ellentmondanak a Bibliának. Mivel létük elfogadása az evolúciós fejlődésre, és arra a teóriára épül, hogy az élet bárhol kifejlődhet, ahol a körülmények lehetővé teszik, az Édenkertről szóló történet egyedisége számukra elfogadhatatlan. Olyan bibliai témákat sem említenek meg, mint a bűn, az ítélet vagy a bűnbocsánat. Az ember romlott erkölcsi állapotát nem az eredendő bűn következményeivel magyarázzák, hanem azzal, hogy nem fedezi fel saját belső, szunnyadó szellemi kapacitásait. Így aztán ha az idegenek idézik is a Bibliát az elrabolt vagy kiválasztott személyeknek, azt csak úgy teszik, ahogyan az saját érdekeiknek megfelel. Más eltérítetteknek kifejezetten a reinkarnációról vagy arról a panteista felfogásról tettek említést, miszerint Isten bennünk és mindenben lakozik, s nem személyes lény.

Ezek után nem meglepő, hogy a keresztény hívők szerint a földönkívüliek jelenléte és üzenetei az Antikrisztus szellemének művei, hiszen egyértelműen arra irányulnak, hogy eltérítsék az embereket a Szentírás hagyományos értelmezésétől. De vajon az UFO-k feltűnése valóban az Antikrisztus közeli eljövetelére utal?

A keresztényeket Jézus kora óta erőteljesen foglalkoztatja Krisztus második eljövetelének kérdése, mint ahogy a tanítványok már az ő idejében is azt tudakolták, milyen jelek fogják megmutatni a „korszak végét”. A keresztény körökben elterjedt szóhasználattal ezt az eseményt úgy emlegetik, mint az „elragadtatást”. A Szentírás határozottan tanít arról, hogy az Úr természetfeletti módon – arkangyalok szózatának és trombita harsogásának kíséretében – „felkapja” a keresztényeket a földről. Az ősi iratok alapján tehát jól megalapozott az az állítás, hogy az elragadtatás során a hívők a Földről a levegőbe emelkednek fel.

20131222_illusztracio_5.jpg

20131222_illusztracio_6.jpgDe mi köze mindennek az UFO-kérdéshez? Először is érdemes felfigyelni arra, hogy azokban a beszámolókban, amelyek az idegenek emberrablásairól szólnak, a történet szinte kivétel nélkül a levegőbe való felragadásról szól. Egyes esetekben az elhurcoltak úgy érezték, hogy valamiféleképpen dematerializálódtak és felsugározódtak, más esetekben pedig testestül-lelkestül felszippantotta őket egy fölöttük lebegő repülő csészealj. Vajon ez a megdöbbentő párhuzam csupán a véletlen műve volna, vagy az idegen emberrablók ily módon próbálják elbagatellizálni az elragadtatás csodáját?

Az eredeti keresztény hittől messzire szakadt hívők szerint nem szükséges különválasztani a Biblia kijelentéseit a negyedik típusú találkozásoktól. Számukra az üdvösség nem más, mint hogy az idegenek tömegével elragadnak minket, és elvisznek Isten országába. Tanításuk szerint a menny egy nem is túlságosan távoli, konkrét hely, közel a földi atmoszférához. Abban hisznek, hogy az igaz hívők elragadtatása „Star Trek-stílusban” valósul meg. A megváltottakat egy repülő csészealj viszi magával, hogy a feltámadott szentek által elfoglalt magasabb szintre szállítsa őket.

A „keresztény ufológusok” úgy értékelik a repülő csészealjakat, mint olyan égi jeleket, amelyekről Máté evangéliuma beszél. Ezek az űrlények a szemükben Isten angyali küldöttei, akik a galaxis más részein található otthonaikból érkeztek a Földre. Minden bibliai kijelentést az UFO-k beavatkozásának tulajdonítanak, a földönkívüliekkel történő mai érintkezéseket pedig a próféciák és az isteni kijelentések folytatódásának tekintik.

A Jelenések könyve elgondolkodtató magyarázattal szolgál arra vonatkozóan, mi történik a keresztények elragadtatása után, rámutatva arra, hogy az Antikrisztus színre lépését követően egy rendkívül elkötelezett vallási rendszer veszi kezdetét, amelynek alapjait az okkultizmus és az eretnek keresztény tanítások képezik majd. Az UFO-k utasainak és az általuk elhurcolt személyeknek a „hite” pedig – s ezt már napjaink teológusai állítják – jó eséllyel pályázhat arra, hogy fontos összetevője legyen az „új világvallásnak”.

 

Új vallás születik

Erich von Däniken az Istenek aranya – Földönkívüliek közöttünk című könyvének utolsó fejezetében kategorikusan kijelenti: „Vajon hogyan fogjuk meghatározni magunkat, amikor szembekerülünk más, intelligens lényekkel? Mit jelent majd akkor az, hogy katolikus, protestáns, lutheránus, huszita, mohamedán, buddhista, hindu és izraelita? Mindez túlhaladott állásponttá válik... Úgy hiszem, hogy amikor az ember a csillagközi utazások korszakába lép, ez egyben végét jelenti az istenség ezen összes ábrázolásainak.”

20131222_illusztracio_7.jpg

Gondoljuk csak végig a következő forgatókönyvet! A „gonosz szándékú idegenek” feltűnése arra ösztönzi a keresztényeket, hogy szilárdan megalapozzák magukat a Biblia tanításaiban. De amint a földönkívüliek egyre több üzenetet közvetítenek, s ahogy a szórakoztató, majd a hírközlő média egyre inkább átadja magát ezek továbbítására és terjesztésére, egyre többen érdeklődnek az UFO-k és a földönkívüliek iránt. Ahogy közeleg a kapcsolatfelvétel napja, az „ördögi jelek és csodák” még egyes keresztényeket is meggyőznek, s növekvő gyakorisággal és intenzitással ejtik ámulatba a Föld lakóit. Hiszen az idegenek látják, hogy sikerül egyre inkább hozzászoktatniuk bennünket jelenlétükhöz, ezért kevésbé fogják vissza magukat.

Aztán – hosszú évtizedek felkészítő munkáját követően – egy idegen űrjármű ténylegesen leszáll, és utasai a Földre lépnek. Az idegenek beavatkozásával a legkönnyebben talán a világi és az ateista körök azonosulnak majd, hozzátéve a maguk természetes magyarázatait a más bolygóról származó, jóval magasabb technológiával rendelkező lényekről. A materialistákat és az új világrend eljövetelében hívő fanatikusokat egyaránt maguk mögé állító lények sikerrel törlik majd el azt a keresztény történelemszemléletet, amelynek középpontjában Istennek a beavatkozása áll, amellyel a kereszten megbékéltette magával az emberiséget. Ennek helyét az a tétel foglalja el, amely azt állítja, hogy az emberiség „üdvössége” ennek a szuperfajnak a kezébe került, akik azért avatkoztak be, hogy megszabadítsák az emberiséget leggonoszabb késztetéseitől.

De az emberiség nagyobb része aligha tud majd azonosulni az új tanokkal. Bár a nyugati kultúra nehezen tudja elfogadni egy államilag erőltetett vallásrendszer létezését, egyes keleti országok társadalmi szabályozórendszere éppen a vallás. Ezen keresztül viszonylag szűk csoportok, valamint az uralmon lévő kormányzat megfelelően az irányítása alatt tudja tartani a nagy létszámú lakosságot. Egy földönkívüliekkel létesített kapcsolat pontosan ezeket az erős kötődéseket szakítaná szét, azonnal eltávolítva ezzel a leghatékonyabb ellenőrző rendszert. Nagy tömegeket pedig – a vallás hiányában – csak rendkívül erős rendőrséggel vagy hadsereggel lehet felügyelni. Az idegenekkel való kapcsolat jellegétől, illetve a földönkívüliekről közzétett információktól függően ezek a kultúrák nyomban hanyatlásnak indulnának, amely hatalmi válságba sodorhatná őket.

20131222_illusztracio_8.jpg

Világszerte százmilliós tömegek kezdenének el imádkozni az „űrből érkezett istenekhez”, s hinni abban, hogy a kapcsolatfelvétel által szinte korlátlan segítséget kapunk tőlük. Vagyis az idegenek oldanák meg helyettünk a bajainkat: megszűnnének az éhínségek, a betegségek, a háborúk, a környezetszennyezés, új technológiákat kapnánk – egyszóval érkezne egy űrbéli „nagy testvér”, aki helyettünk és értünk rendet csinálna ezen a sokat szenvedett bolygón.

Ha a találkozást követően nem is törne ki pánik a Földön, annál súlyosabbak lennének a későbbi következmények. Megszűnne a tudományos kutatás, hiszen minden ismeretet készen kapnánk az idegenektől. Olyan energiák birtokába jutnánk, amelyek korlátlanul kicsatolhatóak a térből, így voltaképpen megszűnne a munka kényszere. Valóban mindent gépek végeznének, az embereknek nem kellene dolgozniuk. Márpedig a munka emelte ki az embert az állati sorból, így a tespedés, az unalom, és – ami a legborzasztóbb: a céltalanság – lenne a nagy többség sorsa. Mindez így együtt hanyatlásba taszítaná az emberiséget.

Az ilyen gondokat ugyanis nem lehet megoldani egy csapásra – és főleg nem kívülről. Ezek eltüntetéséhez mélyreható és hosszantartó folyamatokat kell elindítani az emberek között. Egy alacsonyabb kultúra nem ugorhat át büntetlenül egy magasabb szintre csak azért, mert valaki kívülről úgy akarja. Az sem elég, ha ennek a „kozmikus testvérnek” megvan hozzá a hatalma, legalábbis ami a műszaki vagy egyéb tudásszintet illeti. Itt milliárdok gondolkodásmódjának megváltoztatásáról van szó – ez pedig nem menne semmiféle „kozmikus varázspálca” megsuhintására.

PRUSINSZKI ISTVÁN

EREDETILEG MEGJELENT
A SZÍNES UFO 2007. ÁPRILISI SZÁMÁBAN

 

Teremtő UFO-istenek

20131222_keretes_1.jpg

Több százmillióan bizonyítékok hiányában is hisznek az idegenekben, hiszen az idők során egyfajta vallásos hitrendszerből alakult ki napjainkra a földönkívüli hit. Az embereknek ősidők óta szükségük van egy felsőbbrendű hatalomra, amelynek alárendelhetik magukat, és amelynek céljait sajátjukénak tekinthetik. Egy olyan hatalomra, amely megteremthette egész világunkat, beleértve az egész Földet is. Napjainkban egyre nő azoknak a nyitott szemléletű tudósoknak a száma, akik úgy gondolják, hogy a jövőben bármikor megérkezhetnek hozzánk az idegenek. Az igazi földönkívüli hit persze különbözik ettől. Az UFO-hívők mélyen hisznek abban, hogy az ufonauták naponta látogatják bolygónkat, embereket visznek magukkal vizsgálatok céljából, kiválasztottakkal kommunikálnak, és nem egy esetben átadják nekik csodás gyógyító képességeiket. Az ő számukra természetes, hogy az összes vallási motívum istenalakjai valójában földönkívüliek, akik évezredek óta kapcsolatban állnak az emberiséggel, s ennek a nyomai az ősi iratokban is megtalálhatók.

 

Kétes hírű UFO-szekták

20131222_keretes_2.jpg

Van ott kinn valaki? Igen, sőt a Hale-Bopp üstökös mögött rejtőzködő UFO-ban hamarosan hozzánk is megérkeznek – állította az a 39 férfi és nő, akik a Menny Kapuja nevet viselő kultusz tagjaiként 1997 tavaszán tömeges öngyilkosságot követtek el Kaliforniában. Napjainkban világszerte több száz olyan fanatikus csoport működik, amelyek tagjai nyílt vagy titkolt érdeklődést mutatnak a repülő csészealjak iránt. Követőik a vallási paletta talán legbizarrabb tévelygő tagjai, akik félrevezetett módon próbálnak szellemi igazságokat fellelni. Az egyik leghosszabb életű UFO-szekta az 1956-ban Londonban alapított Aetherius Társaság. Ez a nyíltan metafizikai csoport arra bátorítja tagjait, hogy tudatosan igyekezzenek a földönkívüli lényekkel történő kommunikáció csatornáivá válni. Az 1980-as években közismertté – és egyúttal hírhedtté – vált raeliánus szekta tagjainak meggyőződése szerint a Biblia jelenetei egyértelmű bizonyítékul szolgálnak arra, hogy az idegenek már évezredekkel ezelőtt beavatkoztak a földi életbe, s amikor újra a Földre érkeznek, szeretettel és örömmel kell fogadni őket.

 

Földönkívüli teremtők

20131222_keretes_3.jpg

Bírósági döntés született az Egyesült Államokban közel tíz éven keresztül folyó teremtéselméleti vitában. Az amerikai szövetségi bíróság 2005 decemberében határozott úgy, hogy tilos a természettudományos tanórákon tényként oktatni a diákoknak azt az elméletet, amely szerint természetfeletti erők hozták létre a világot. Az „intelligens tervezés” elmélete kimondja: a természet bizonyos rendszereinek összetettsége és bonyolultsága nem magyarázható a darwini tételekkel, hanem kizárólag a teremtőnek vagy más természetfeletti lénynek – például földönkívülieknek – tulajdonítható. Az amerikai tudományos akadémia tagjai elhatárolódtak az elmélettől, mert szerintük az élet eredetét természetfeletti beavatkozásra visszavezető hipotézisek kísérleti úton nem bizonyíthatók. Az intelligens tervezés hívői viszont azzal érvelnek, hogy számos, a Földön tapasztalható jelenség – elsősorban persze maga az élet – értelem jeleit mutatja, vagyis olyan fizikai jellemzőket, amelyek mindenképpen szükségessé teszik egy tervező jelenlétét.

süti beállítások módosítása